0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

DomovRubrikeArhiv OglasovŽupan Alojz Glavač o trajnostnem in zelenem razvoju v občini Moravske Toplice

Župan Alojz Glavač o trajnostnem in zelenem razvoju v občini Moravske Toplice

Z županom občine Moravske Toplice, Alojzom Glavačem, smo spregovorili o zelenem razvoju, trajnostni mobilnosti, turizmu, zdravstveni oskrbi ter lokalnih pridelovalcih.

Koliko je vaša občina napredovala v času vašega županovanja na področju trajne mobilnosti ter zelenega razvoja in kakšni so cilji v prihodnje?

Trajnostna mobilnost in zeleni razvoj sta velika izziva, ki jo žal ni moč doseči čez noč. Dozoreti morata v glavah odločevalcev, prebivalcev in deležnikov. V občini Moravske Toplice uvajamo trajnostno mobilnost postopoma in skupaj oz. usklajeno s sosednjimi občinami. Priključili smo se na sistem za izposojo koles Soboški Biciklin, ki je med tem že prerasel v regijski sistem, in po njem posega tudi veliko naših gostov. Izposojo koles nudimo tudi izven sistema Soboški biciklin v sklopu Bike centra Moravske Toplice. V navezavi z regijskim središčem Murska Sobota smo do Moravskih Toplic povezali tudi mestni avtobus Sobočanec. Za osnovnošolce je organiziran šolski prevoz. Na letni ravni povečujemo kilometre kolesarskih in pohodnih poti. H kolesarjenju in hoji želimo spodbuditi tako domačine kot goste. Naša želja je, da gostje, ki pridejo k nam z osebnim avtomobilom, v času bivanja pri nas pozabijo nanj.

V prihodnje načrtujemo tudi več polnilnic za e-vozila, ki bodo dopolnile ponudbo e-polnilnic naših ponudnikov turističnih storitev po celotni občini. Izziv trajnostna mobilnost vsekakor ostaja, predvsem na območju razpršeno naseljenega Goričkega.

Destinacija Moravske Toplice ima pridobljen znak Slovenia Green gold. Znaku destinacije sledijo tudi ponudniki turističnih storitev, ki pridobivajo zelene znake, kot sta npr. eko marjetica in zeleni ključ, in s tem potrjujejo usmerjenost destinacije. Občina Moravske Toplice je tudi občina brez plastike in to usmeritev uvajamo na javnih prireditvah in dogodkih ter v samem poslovanju občine. K zmanjšani ali ničelni uporabi plastike spodbujamo skozi svoja dejanja deležnike v občini.

V Pomurju imata ločeno zbiranje in odvoz odpadkov že kar dolgo tradicijo, saj smo v regiji glede tega bili eni prvih v Sloveniji. Kljub temu imamo še vedno težave z odlaganjem odpadkov v naravi. Eden od načinov, kako dvigniti zavedanje o varovanju narave in naravne dediščine, so tudi vsakoletne čistilne akcije in spodbujanje aktivnega državljanstva, ko nas občani sami opozarjajo na morebitna nova žarišča odlaganja odpadkov.

Na območju razpršene gradnje subvencioniramo prebivalcem male čistilne naprave, saj je izgradnja sistem na teh območjih predraga tako v času investiranja kot v času implementacije za občane in za vzdrževalca sistema.

Goste in prebivalce prav tako pozivamo k varčni uporabi vode, predvsem v sušnem obdobju, saj naša občina sodi med najbolj sušne občine v Sloveniji.

Naši cilji za prihodnje so umerjeni k pametnemu koriščenju geotermalne energije in solarne energije, ki ju danes še ne koristimo v polni meri. Prav tako si prizadevamo na tem področju spodbuditi raziskave, ki bi v prihodnje doprinesle k smotrnemu koriščenju obeh virov energije. V prihodnje želimo spodbuditi tudi več pozornosti ohranjanju biosfernega območja Natura 2000 in ohranjanju rodovitnosti tal ter renaturaciji vodotokov. Prav tako veliko izzivov prinašajo podnebne spremembe, ki se ne odražajo samo v škodi v kmetijstvo, gospodarstvu in zasebni lastnini, ampak tudi v zdravju občanov, širjenju bolezni rastlin in živali itd. Prilagajanje podnebnim spremembam je eden od največjih izzivov v prihodnje.

Podelitev SG GOLD - Zeleni dan slovenskega turizma
Podelitev SG GOLD – Zeleni dan slovenskega turizma.

Kaj pomeni za vašo občino »kakovostno življenje«?

Življenje in bivanje v mirnem in varnem okolju, ki se uspešno prilagaja izzivom čas tako na ravni okolja, družbe kot gospodarstva.

V katere trajnostne projekte, na katerih področjih vse je vključena občina Moravske Toplice?

Občina je vključena, izvaja ali podpira več projektov. Projekti, ki se jih lotevamo, morajo biti že v osnovi trajnostno naravnani. Eden največjih je zagotavljanje pitne vode vsem prebivalcem naše občine, ki se izvaja na ravni regije. Veliko manjših projektov namenjamo izgradnji infrastrukture za trajnostno mobilnost (kolesarske poti, pešpoti, postajališča, počivališča, polnilnice za e-vozila, servisna stojala …), izobraževanju in usposabljanju (Pot po močvari, Pot metuljev…), povezovanje ponudnikov v kratke dobavne verige, promocija ponudnikov, digitalizacija kulturne dediščine itd. Vseh projektov na območju občine ne izvajamo sami, ampak s pomočjo deležnikov v občini in regiji.

Kako okolju prijazna je komunalna infrastruktura v vaši občini?

Če zajamemo vso gospodarsko javno infrastrukturo, lahko rečem, da smo kar zadovoljni.

Prizadevamo si za čim boljšo prometno infrastrukturo, ki povzroča čim manj hrupa in škode na vozilih, omogoča prehajanje iz enega načina potovanja v drugega in omogoča čim večjo rabo javnega prevoza. Na uporabi in zagotavljanju učinkovitega javnega prevoza nas sicer čaka še veliko dela.

Z energetsko infrastrukturo nismo najbolj zadovoljni, da je električno omrežje slabo in dolgoročno ne zagotavlja podpore naraščajočim potrebam prebivalstva in gospodarstva ter omejuje razvoj samooskrbe z električno energijo. Javna razsvetljava po občini je varčna. Na območjih razpršene gradnje uvajamo solarno javno razsvetljavo.

Kot sem že prej omenil, na območju razpršene gradnje, to je na Goričkem, subvencioniramo male čistilne naprave. V ravninskem delu imamo dobro urejen kanalizacijski sistem in ga sprotno in glede na potrebe širimo, obnavljamo in nadgrajujemo.

Regijski vodovodni sistem bomo do konca tega leta pripeljali v vsa naselja v občini. To pa ne pomeni, da naselja do danes nimajo vode. Ta naselja so bila do sedaj omejena na lastne vire. Izgrajen vodovodni sistem bo tudi ustrezno digitaliziran z namenom preprečevanja izgub pitne vode.

Zbiranje in odlaganje odpadkov imamo rešeno na ravni regije.

Kar se tiče elektronske komunikacije smo dobro pokriti z mobilnim podatkovnim omrežjem. V Moravskih Toplicah je na voljo brezplačno brezžično omrežje. Do praktično vseh naselij se trudimo ob podpori tudi EU pripeljati optično omrežje. Sicer je velik del občine v strnjenih naseljih že pokrit z optičnim omrežjem. 

Veliko skrbi posvečamo tudi zeleni in modri infrastrukturi in si jo prizadevamo v prihodnje še okrepiti. V naše okolje vnašamo urbano opremo, ki je zgrajena iz trajnostnih materialov, ki jih je moč reciklirati in ponovno uporabiti.

Katere ukrepe ste sprejeli na področju energetske varčnosti?

V občini se zavedamo, da današnji razvoj in udobje vodita k povečani porabi energije. Prizadevamo si zmanjšati porabo električne energije in povečati varčevanje z energijo ter sočasno zmanjšati CO2 izpuste. Zato si prizadevamo k visoki energetski učinkovitosti, ki nas vodi k popolnim energetskim sanacijam javnih stavb, zamenjavi potratnih električnih naprav z energetsko učinkovitejšimi, varčnejšimi napravami in opremo, pametno trajnostno mobilnostjo, osveščanju itd.  

Rimska čarda Alojz Glavač, avtor Rok Šavel 1

Stanovanjska problematika v Sloveniji je zelo pogosta tema. Kako se z njo spopadate?

Tu smo žal na začetku poti, saj do nedavnega še potreb po stanovanjski gradnji in neprofitnih stanovanjih nismo imeli. Sedaj se potrebe kažejo predvsem po možnostih individualne gradnje ali nakupa stanovanj.

Kakšno je stanje glede osebnega družinskega zdravnika?

Situacija na področju zdravja ni zadovoljiva. Prebivalstvo se stara in potrebe po zdravstveni oskrbi naraščajo. Težave z družinskimi zdravniki za zdaj še uspešno rešujemo z ZD Murska Sobota, ki načrtuje pri nas tudi popolno obnovo zdravstvene postaje Martjanci.

V kolikšni meri spodbujate ekološko kmetijstvo oziroma dobavo sveže, lokalne, domače in/ali ekološko pridelane hrane potrošnikom, seveda tudi turistom v turističnih in drugih namestitvah?

Smo veliki podporniki zagotavljanja domače, lokalno pridelane hrane. Ponudnike promoviramo skozi projekte TIC Moravske Toplice, LAS Goričko, Zelene točke itd. Ponudniki turističnih storitev, ki so v lokalni lasti, se poslužujejo ponudbe lokalnih pridelovalcev in ponudnikov hrane. Turisti imajo možnost, da spoznajo lokalne ponudnike tudi na turistični tržnici ob koncih tedna.

V kolikšni meri lahko zagotavljate lokalno pridelano hrano v vrtcih in šolah?

V občinski upravi dajemo svojim zaposlenim v sklopu zdravja na delovnem mestu na voljo lokalno pridelano sadnje, ki ga dobavljamo od lokalnega sadjarja.

Javni zavodi v okviru občine se sami odločajo, koliko in katero vrsto lokalne hrane bodo namenili svojim uporabnikom. Vsekakor pa morajo zagotavljati kakovostno, zdravo in uravnoteženo hrano. Nabavo lokalne hrane jim omogoča Zakon o javnem naročanju z uveljavljanjem načela kratkih dobavnih verig, kjer se lahko več živil nabavi neposredno pri lokalnih pridelovalcih oz. predelovalcih. Poleg tega Uredba o Zelenem javnem naročanju določa, da mora javno naročilo vsebovati najmanj 15 % ekoloških živil in najmanj 15 % živil iz drugih shem kakovosti.

Vrtec Moravske Toplice je na primer uspel v šolskem letu 2022/2023 letu vključiti cca. 25 % lokalno pridelanih oz. predelanih živil, kot so mleko in mlečni izdelki, kruh in drobni pekovski izdelki, zelenjava, sadje, sokovi in si prizadeva ta odstotek še povečati. 

Žal je ponudnikov lokalno pridelanih oz. predelanih živil malo, pridelane količine le-teh so za celoletno oskrbo vrtcev in šol premajhne, prav tako je dobavljivost le-teh izrazito sezonsko naravna in je največja ponudba prav v času šolskih počitnic. Seveda je nakup teh izdelkov pogojen tudi z višjo nabavno ceno. 

Še večji izziv predstavlja zagotavljanje oskrbe vrtcev in šol z lokalnimi ekološkimi živili čez vse leto. Na tem področju bomo morali narediti še veliko.

S pomočjo nepovratnih sredstev boste letos vse v kmetijski panogi spodbujali k ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal v občini Moravske Toplice. Kdo vse se lahko prijavi in za kakšne projekte in dejavnosti lahko pridobijo financiranje?

Predmet Javnega razpisa za dodelitev sredstev za podporo ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal v občini Moravske Toplice v letu 2023 je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za podporo ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal v občini Moravske Toplice v letu 2023. Sredstva v skupni višini 10.000,00 evrov so zagotovljena v proračunu občine za leto 2023 in se dodeljujejo po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije o uporabi členov 107 in 108 iz Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju.

Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja in so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji po Uredbi Komisije o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije  dejavna v kmetijskem sektorju ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem na območju občine Moravske Toplice in imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine Moravske Toplice.

Pomoč se dodeli za stroške nakupa sredstev za zmanjšanje kislosti tal (nakup apnenčeve moke, agro apna ipd.).

Menite, da bi Slovenci morali bolj delovati v smeri lastne pridelave in samooskrbe, kjer je to seveda mogoče?

Vsekakor. To omogoča kmetom, da preživijo in ohranja poselitev podeželja. Sočasno pa kratke dobavne verige nudijo možnosti za boljšo, kakovostnejšo in s tem tudi zdravo hrano.

Smo po vašem mnenju Slovenci dovolj ekološko ozaveščeni?

Po mojem mnenju kar dobro vemo, kaj je prav in kaj ne, kaj je zdravo in kaj ne; ampak smo še vedno zelo dovzetni za vse udobje, ki nam je na voljo, in cene, ki nam jih ponujajo veletrgovci.

- Oglas -

Preberi tudi

- Oglas -