0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

Splošni pogoji za naročniško razmerje na edicije izdajatelja

DotMedia d.o.o., Ljubljana

Splošni pogoji so namenjeni  sklepanju  naročniških razmerij za revije in spletne digitalne medije,  ki jih izdaja družba DotMedia d.o.o. (izdajatelj) med izdajateljem in naročniki (pravne in fizične osebe).

Splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Najnovejšo različico vedno najdete na spletni strani www.bodieko.si.

IZDAJATELJ:

DotMedia d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana
Matična številka: 9625275000
Davčna številka: SI37714678
Davčni zavezanec: DA
Datum vpisa v sodni register: 29. 3. 2024
TRR: SI56 0284 3026 5845 170 (NLB)
Elektronski naslov: narocnine[afna]bodieko.si
Telefonske številke: 01 292 72 52

TISKANE IZDAJE IZDAJATELJA:

 • Revija BODI EKO, mesečnik, ki izhaja zadnji četrtek v mesecu za naslednji mesec. Julij in avgust je skupna številka.
 • Revija NAJA, več-mesečnik, ki izhaja zadnji delovni dan v mesecu izida za naslednji mesec in se (trenutno) nanjo ni mogoče naročiti.
 • Revija ZDRAVI RECEPTI, tro-mesečnik, ki izhaja zadnji delovni dan v mesecu izida za naslednji mesec in se (trenutno) nanjo ni mogoče naročiti.
 • Roman BARBARA CARTLAND, mesečnik, ki izhaja vsak zadnji četrtek v mesecu.

Če je na predviden datum izida dela prost dan, revija izide najkasneje naslednji delovni dan v tem mesecu po tem datumu.

DIGITALNE IZDAJE IN POJMI POVEZANI Z DIGITALNIMI NAROČNIŠKIMI RAZMERJI

 • BODI EKO digitalna premium naročnina: dostop do “zaklenjenih” vsebin, ki jih lahko prebirajo le naročniki z aktivno digitalno naročnino preko svojih elektronskih naprav (računalnik, telefon, tablica, …)

Digitalna edicija: časopis oziroma revija, ki izhaja v digitalni obliki in se ne dostavlja na otipljivem nosilcu podatkov.

Digitalni paket: digitalna edicija s pripadajočimi funkcionalnostmi spletnega medija ter ugodnostmi in popusti, ki jih izdajatelj nudi ob sklenitvi paketa.

Digitalni paket – naročnina na digitalni paket uporabniku omogoča dostop do digitalizirane različice revije ali časopisa in njegovih prilog preko aplikacije ali spletne strani bodieko.si, neomejen dostop do vseh spletnih zaklenjenih članov in arhiva vseh zaklenjenih člankov, objavljenih pred sklenitvijo naročniškega razmerja.

Spletna delavnica – enkratni nakup spletne delavnice

E-knjiga – enkratni nakup posebne izdaje ali spletne digitalizirane knjige v PDF obliki ali drugi obliki, ki omogoča spletni pregled oz. listanje digitaliziranih publikacij.

Prodajna cena – cene digitalnih paketov so izražene v evrih (EUR) in veljajo kot prodajne cene z vključenim 5,00 % DDV.

Naročnik – fizična ali pravna oseba, ki po katerem koli prodajnem kanalu sklene naročniško razmerje za enega ali več digitalnih paketov izdajatelja-prodajalca in soglaša s temi splošnimi pogoji. Račune z zaračunano naročnino prejema po pošti na želeni naslov oz. se mu naročnina avtomatsko mesečno bremeni iz kreditne kartice, ki jo je uporabnik vnesel pri sklenitvi naročniške razmerja, preko spletne forme Naročnik ni nujno tudi uporabnik naročenih storitev. Uporabnik naročenih storitev je lahko tudi druga oseba, vendar le s pisno privolitvijo naročnika. Medsebojno razmerje urejata naročnik in uporabnik sama, brez vsakršne odgovornosti izdajatelja – prodajalca.

Prodajni kanali – naročnik se lahko na digitalne pakete izdajatelja – prodajalca naroči po različnih prodajnih kanalih, in sicer na spletni strani, po elektronski pošti ali preko telefona.

Naročnina – plačilo za dostop do izbranega digitalnega paketa poteka z direktno bremenitvijo (Visa/Mastercard/PayPal) prek ponudnika plačilne storitve Stripe. Z izbiro takega plačila se naročnik strinja s prenosom osebnih podatkov k podjetju Stripe za namen identifikacije, preverbe sposobnosti kritja in izvršitev plačila. Po poteku naročniškega obdobja bo vaše plačilno sredstvo znova bremenjeno za znesek izbranega naročniškega razmerja, v kolikor naročnine ne boste preklicali pred potekom naročniškega obdobja.

NAROČANJE

Pravne in fizične osebe se na tiskane izdaje – edicije lahko naročijo:

 1. Pisno na naslov izdajatelja: DotMedia d.o.o., naročnine, Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana
 2. Po elektronski pošti: narocnine[afna]bodieko.si
 3. Z izpolnitvijo oz. aktivacijo naročniških paketov na spletni strani: https://www.bodieko.si/trgovina

Pomoč pri težavah z naročninami: 01 292 72 53

Naročilo naročnika vsebuje najmanj naslednje podatke:

 • Izbrano tiskano edicijo izdajatelja;
 • Ime in priimek naročnika oz. za pravne osebe polen naziv naročnika;
 • Naslov oz. sedež naročnika;
 • Darilo, ki si ga naročnik izbere, če je razpisana akcija pridobivanja novih naročnikov;
 • Kodo za popust ali vrednostnico za nakup izdelkov v spletni trgovini izdajatelja (kadar poteka akcija ali je vključena v celoletno naročnino). Unikatno kodo za popust bo naročnik prejel v roku 1 meseca po sklenitvi naročnine na e-mail naslov.
 • Davčno številko v kolikor naročnik želi prejeti nagrado;
 • Izjavo naročnika pravne osebe o zavezanosti DDV;
 • Izjavo da je naročnik seznanjen in soglaša s temi splošnimi pogoji.

V kolikor je v času naročanja naročniku na razpolago »darilo« ob novem  – prvem  naročanju edicije mora naročnik potrditi, da sprejema nagrado in posredovati davčno številko (ali davčno številko plačnika, če edicijo naroča za drugega naslovnika) za potrebe poročanja FURS.

Novo – Prvo naročanje se smatra, da naročnik ob naročilu ni bil na določeno edicijo že naročen ali pa se je od naročnine že predhodno odjavil – nima aktivne naročnine.

Naročnik pridobi pravico do darila po plačilu prve (nove) naročnine. V kolikor blaga za nagrade zmanjka do plačila naročnika si izdajatelj pridržuje pravico, da naročniku pošlje drugo – aktualno nagrado, če le-ta obstaja.

Poštnino za pošiljanja darila plača naročnik ob prevzemu darila, razen, če je na akcijskem povabilu za nove naročnike za darila navedeno drugače.

Naročniško razmerje se sklepa za nedoločen čas, naročnik pa se lahko odloča za časovno obdobje (če je na razpolago na primer letna oziroma polletna naročnina) za katerega bo v naprej plačeval naročnino.

Do 30 dni pred iztekom izbranega časovnega obdobja, za katerega je plačana naročnina, bo izdajatelj  naročniku poslal plačilni nalog za podaljšanje naročnine za izbrano edicijo in pogodbeno dogovorjeno obdobje.

V  kolikor pa izdajatelj prejme pisno naročilo pravne osebe, pa se smatra, da je bila pogodba sklenjena ob oddaji naročilnice.

Izdajatelj bo naročeno edicijo pošiljal na naslov, ki je naveden na naročilnici. V primeru spremembe naslova naročnika je le-ta dolžan spremembo sporočiti izdajatelju najkasneje 10 dni pred izidom naročene edicije. V primeru, da je sprememba sporočena po tem roku, pa se bo spremenjeni naslov  upošteval z naslednjo izdajo naročene tiskane edicije.

Popusti za naročnike se določajo glede na izbrano edicijo in časovno obdobje naročnine ter na veljavno poslovno politiko izdajatelja. Popuste in zneske za naročnine izdajatelj objavlja na spletnih straneh družbe in v posameznih tiskanih edicijah.

Prejemnik naročene edicije začne prejemati naročeno edicijo po prvem plačilu (prvi izid edicije po prejetem plačilu). Naročnik se s prvim plačilom zavezuje, da bo redni plačnik naročene edicije do pisnega preklica, kot to določajo ti splošni pogoji.

Naročniku pripadajo vse pravice v skladu z Zakonu o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot).

Pogodba, ki je sklenjena na podlagi naročila, posredovanega ustno po telefonu, pisno na naslov družbe ali po elektronski pošti, postane pravno zavezujoča takrat, ko naročnik plača prvo povabilo na podlagi naročila, saj naročnik poleg povabila k plačilu in UPN obrazca, prejme tudi ta splošna navodila v tiskani obliki. Tako se smatra, da je naročnik pred plačilom naročnine seznanjen s splošnimi pogoji in informacijami iz 43b člena ZVPot, še preden je bilo plačilo izvršeno.

Pogodba je sklenjena na podlagi naročila z izpolnitvijo spletne naročilnice za določeno edicijo, ko naročnik plača prvo povabilo k plačilu, saj je ob naročilu kot sestavni del naročila oz. potrdila o naročilu prejel tudi informacijo – splošne pogoje in jih tudi sprejel. Tako se smatra, da je naročnik  pridobil informacije iz 43b člena ZVPot še preden je bilo plačilo izvršeno.

CENE,  FAKTURIRANJE, PLAČEVANJE

Naročnina se obračunava na podlagi veljavnih cen edicij. Cene posameznega izvoda je natisnjena na posamezni ediciji. Naročniška cena pa je objavljena v tiskani izdaji edicije in na spletnih straneh družbe.

Ob spremembi  cene edicije se naročnina po spremenjeni ceni obračuna in plača šele z naslednjim naročniškim obdobjem.

Naročnina se plačuje s plačilnim nalogom, ki ga izdajatelj pošlje naročniku.

Ob novem naročilu izdajatelj pošlje povabilo k plačilu naročnine, kjer so natančno določeni edicija, znesek za plačilo in datum plačila. V kolikor izdajatelj prejme plačilo vsaj 7 dni pred izidom edicije, bo naročnik prejel račun, ki velja kot potrdilo o plačilu in bo prejel tudi prvi izvod plačane revije po prejetem plačilu. S tem začne teči naročniško razmerje za naročeno edicijo za nedoločen čas. V primeru neplačila pa se smatra, da naročnik ni sprejel pogodbenih obveznosti in je naročilo neveljavno.

Obstoječi naročniki pa bodo povabilo za plačilo naslednjega  pogodbenega naročniškega obdobja prejeli 10 do 30  dni pred iztekom izbranega časovnega obdobja naročnine, za katerega je plačana naročnina, vendar ne kasneje kot ob izteku obdobja, za katerega je plačana naročnina. Plačilni rok je 10 dni.

V primeru neplačila obveznosti  v roku, ki je naveden na plačilnem nalogu, naročnik prejme ponovno povabilo k plačilu.

Če naročnik tudi ponovnega povabila k plačilu ne poravna v določenem roku (na ponovnem povabilu) se mu prekine dostava tiskane edicije. Če je v tem vmesnem obdobju naročnik prejel še izvod tiskane izdaje, ki ni bila plačana (v prejšnjem naročniškem obdobju)  in ne odpovedana v skladu s temi pogoji, mu izdajatelj za ta izvod izstavi račun brez popustov in ugodnosti, ki jih je imel kot naročnik (za več izvodov).

Pri digitalnih edicijah naročniki prejmejo obvestilo o vrsti in postopku plačila ter poteku in/ali podaljšanju naročnine po e-poštnih obvestilih.

Digitalne naročnine, ki jim plačnik avtorizira plačilo, se podaljšujejo avtomatično ob preteku zakupljenega obdobja (direktna bremenitev plačilne kartice). V primeru, da želi naročnik prekiniti naročniško razmerje za digitalno naročnino, mora to storiti znotraj uporabniškega vmesnika pred vsaj 1 dan pred avtomatičnim podaljšanjem.

REKLAMACIJE

Reklamacije v zvezi z obračunom je naročnik dolžan posredovati izdajatelju v roku 8 dni v pisni obliki, na naslov: DotMedia d.o.o., Dunajska ceta 63, 1000 Ljubljana.

Reklamacijo iz naslova stvarne napake pa lahko naročnik uveljavlja za vsako prejeto revijo (kar pomeni, da lahko naročnik zaradi napake na reviji, uveljavlja pravice iz stvarne napake.

Iz naslova stvarne napake lahko naročnik napako na ediciji reklamira pri izdajatelju.

ODSTOP OD POGODBE

V primeru naročila tiskanih edicij ima naročnik v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prejema prve edicije ali dneva aktivacije digitalne naročnine brez navedbe vzroka izdajatelja pisno obvesti, da odstopa od pogodbe. V tem primeru mora naročnik vrniti prejete edicije (na stroške naročnika) in od izdajatelja zahtevati vračilo opravljenih plačil.

V kolikor je naročnik ob naročilu navedel darilo in ga tudi že prejel, si izdajatelj od zneska naročnine za vračilo odšteje znesek vrednosti darila in o tem pisno obvesti naročnika.

Izdajatelj mora v 14 dneh po prejemu odstopa od pogodbe denarna sredstva vrniti naročniku ob upoštevanju poračuna za prejeto darilo na isti račun iz katerega je prejel plačilo.

Šteje se, da je potrošnik pravočasno vrnil blago, če ga izdajatelj prejme najkasneje v roku 14 dni od prejetja obvestila o odstopu od pogodbe.

Obrazec za uveljavitev pravice potrošnika-naročnika do odstopa od pogodbe najdete tukaj in ga izpolnjenega pošljete na naslov družbe ali elektronski naslov družbe.

PRENEHANJE NAROČNIŠKEGA RAZMERJA

Pogodba je sklenjena za določen čas.

Naročnik lahko odpove pogodbo z redno odpovedjo brez navajanja razloga, ki pa jo mora podati v pisni obliki (poslana po pošti ali elektronski pošti). Naročnik mora svojo odpoved posredovati 10 dni pred predvidenim izidom revije-edicije na katero se odpoved nanaša.  V kolikor svojo odpoved poda kasneje, odpoved velja od naslednjega datuma izida edicije naprej. Naročniku se za prejeti izvod edicije pošlje poračun.

Izdajatelj lahko odpove pogodbo brez navajanja razloga s 30 dnevnim odpovednim rokom.

Izdajatelj lahko odstopi od pogodbe, če naročnik ne poravna naročnine za prihodnje naročniško obdobje in sicer po 5 dneh po zapadlosti ponovnega povabila ali 15 dni po zapadlosti povabila za podaljšanje naročnine.

Pri digitalni izdaji se naročnina lahko avtomatično ali ročno podaljša znotraj uporabniškega vmesnika.

Izdajatelj lahko v primeru prenehanja izdajanja tiskane različice publikacije naročnikom v zameno ponudi dostop do digitalnih vsebin z identično tematiko, o čemer predhodno obvesti naročnike, ki morajo izdajatelju najkasneje v roku 30 dni od prejema obvestila oziroma izida zadnje izdane tiskane številke poslati svoje željene podatke za dostop (ime, e-mail naslov) ali odločitev za vračilo sorazmernega dela naročnine na e-naslov narocnine(afna)bodieko.si ali po pošti na DotMedia d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana. Po preteku roka se smatra, da naročnik ne želi dostopati do digitalnih vsebin in ne želi vračila sorazmernega deleža naročnine, v kolikor le-ta še obstaja.

Posebni pogoji, povezani z digitalnimi naročninami

Časovna omejitev

Naročniki oz. uporabniki digitalnih paketov boste do zaklenjenih člankov in digitalnih izdaj lahko dostopali v času trajanja naročniškega razmerja oz. v primeru mesečnega nakupa 30 dni od aktivacije naročniškega razmerja.

Za prijavo na portal boste uporabljali geslo. Če boste spletnemu mestu dovolili, da si vaše geslo zapomni, boste s tem hkrati dovolili, da spletno mesto na vašo napravo naloži nujne piškotke, potrebne za nemoteno delovanje strani.

Če ne boste dovolili piškotkov, boste geslo morali vpisati ob vsaki prijavi, ko boste želeli dostopati do vsebin, ki so dostopne le naročnikom.

Informacija o združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo

Izdajatelj ne odgovarja za nemožnost dostopanja do vsebin iz elektronskih naprav.

Zaradi varnosti in čim boljše uporabniške izkušnje, izdajatelj zagotavlja brezhibno delovanje spletnega portala www.bodieko.si z najnovejšimi spletnimi brskalniki Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari in Opera. Za ustreznost brskalnika ali elektronske naprave, s katere uporabnik oz. naročnik dostopa, je odgovoren uporabnik sam.

V ostalih primerih za morebitno nezmožnost ogleda spletnega mesta ali v primeru preobremenitve strežnika izdajatelj ne odgovarja.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Izdajatelj bo z osebnimi podatki naročnika in prejemnika naročenih edicij ravnal odgovorno in jih bo uporabljal za izpolnjevanje pravic in obveznosti iz naročniškega razmerja. Podatki se obdelujejo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov –(Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljevanju: GDPR) in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1).

V primeru, ko je prejemnik naročene edicije druga oseba kot naročnik, bo izdajatelj v skladu s 14. členom GDPR prejemnika naročene edicije o obdelavi njegovih osebnih podatkov obvestil.

S sklenitvijo naročniškega razmerja bo izdajatelj posredovane osebne podatke obdeloval za namene izpolnjevanja pogodbenih pravic in obveznosti. Na podlagi izrecne privolitve posameznika pa bo lahko izdajatelj posredovane osebne podatke obdelovali tudi za namene neposrednega trženja, analitike in anketiranja.

Izdajatelj bo osebne podatke, potrebne za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti hranil za čas trajanja pogodbenega razmerja. V primeru, ko bi bilo potrebno, da izdajatelji osebne podatke naročnika zaradi razlogov izvrševanja zakona obdelujejo dlje, pa tako dolgo dokler bo zato obstajala zakonska pravna podlaga za obdelavo.

Osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam ali podjetjem, razen obdelovalcem osebnih podatkov izdajatelja (zaposleni in pogodbeni partnerji) in zgolj v delu, ko je to za dosego namena obdelave nujno. Izvajalci imajo za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov z obdelovalci sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

Posameznik (naročnik ali prejemnik naročenih edicij) ima naslednjepravice:

 • pravico prejeti od izdajatelja potrditev, da se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, pravico do dostopa do podatkov s pridobitvijo kopije osebnih podatkov, ki se obdelujejo,
 • pravico doseči, da izdajatelj popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim,
 • pravico do izbrisa ali omejitve obdelave njegovih osebnih podatkov.

Naročnik lahko vse navedene pravice uveljavlja pri posameznem izdajatelju, in sicer pisno, preko elektronske pošte na naslov: [email protected], preko navadne pošte na naslov DotMedia d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana.

Na zahtevo posameznika bo izdajatelj odgovoril čim prej oziroma v roku 30 dni od njenega prejema. V kolikor naročnik ne bil zadovoljen z odgovorom ali odzivom v zvezi s pravicami glede varstva osebnih podatkov, ima možnost vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, na naslov Zaloška 59, 1000 Ljubljana, po telefonu preko številke 01 230 97 30 in ali po elektronski pošti na naslov: [email protected].