0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

Dom & EnergijaGradnjaIzolacija fasade: Kakšne subvencije so na voljo?

Izolacija fasade: Kakšne subvencije so na voljo?

MORDA VAS ZANIMA

Pravilna izolacija fasade je tako z vidika stroškovne učinkovitosti kot tudi ekološke ozaveščenosti eden izmed najpomembnejših ukrepov, ki jih državljani lahko opravimo v zvezi z obnovo svojih nepremičnin.

- Oglas -

Dobra novica je, da lahko prek sredstev EKO sklada slovenski državljani v nekaterih občinah, ki so uvrščene v razred največje obremenjenosti zaradi prekomerne onesnaženosti zraka (gre za mestne občine Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Murska Sobota, Novo mesto ter občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi), kandidirajo za pridobitev sredstev EKO sklada za povečanje rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti, med katere se uvršča tudi toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe.

Na voljo je precej sredstev.

Za pridobitev sredstev lahko sicer kandidirajo le fizične osebe, vloge pa morajo biti oddane pred začetkom del za izvedbo izolacije fasade.

- Oglas -

Pomemben pogoj je tudi, da so stavbe, ki naj bi bile predmet investicije, zgrajene skladno z gradbeno zakonodajo, da je bilo gradbeno dovoljenje v zvezi z njimi izdano pred 1. januarjem 2003 in, da so bile legalizirane pred oddajo vloge na razpis.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe. Sredstva se izplačajo na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, vendar pa morajo vlagatelji za njihovo izplačilo predložiti dokumentacijo o zaključku naložbe. Dela morajo biti končana v roku 9 (devetih) mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do pridobitve sredstev.

Eko sklad subvencija

Kot rečeno, znaša višina dodeljenih sredstev do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar pa ne več kot 12 evrov na m2 za največ 200 m2 toplotne izolacije fasade posamezne stanovanjske enote.

Če bo naložba izvedena na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, je lahko višina dodeljenih sredstev celo višja, in sicer lahko znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 16 evrov na m2 za največ 200 m2 toplotne izolacije fasade posamezne stanovanjske enote.

- Oglas -

Priznani stroški sicer vključujejo nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema, nakup in vgradnjo toplotne izolacije podzidka (»cokla«), postavitev gradbenega odra, odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali drugih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«), demontažo starih okenskih polic, obdelavo špalet ter nakup in vgradnjo okenskih polic. Gre torej za kar pester nabor ukrepov, zato kaže biti na razpis vsekakor pozoren.

Pravica do sredstev se dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema z najmanj 18 cm toplotne izolacije.

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Prenova fasade

Vprašanje: Mene pa zanima, ali morda obstaja možnost pridobitve kakšnih sredstev ali pa vsaj kredita za priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje?

Odgovor: Da. Za te namene je na volj ugoden kredit, do katerega so upravičene fizične osebe (občani) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so obenem lastniki objektov ali njihovih zaključenih delov oziroma lastniki ali imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena. Za pridobitev ugodnega kredita boste morali predložiti nekaj obrazcev, predvsem predračun izvajalca in veljavno gradbeno dovoljenje za nepremičnino. Gre za kredit s trimesečnim EURIBOR-jem + 1,3 %, katerega odplačilna doba znaša največ 10 let, lahko pa se dodeli do višine priznanih stroškov naložbe in največ 20.000 evrov oziroma najmanj 1500 evrov.

Vprašanje: Ker je Slovenija poplavno ogrožena država, me zanima, ali je morda mogoče pridobiti tudi kakšna evropska sredstva za namene protipoplavne zaščite in za podobne ukrepe?

Odgovor: Da, tudi za tovrstne namene obstaja možnost pridobitve zgoraj omenjenega ugodnega kredita (trimesečni EURIBOR plus 1,3 %). In sicer gre med drugim za namestitev ponikovalnega sistema za padavinske vode (pri katerem priznani stroški vključujejo nakup in vgradnjo geotekstila, ponikovalnih blokov ter potrebnih cevnih razvodov, vključno z gradbenimi deli), pa tudi za nakup in namestitev hišnih protipoplavnih pregrad.

Vprašanje: Slišala sem, da obstaja možnost pridobitve kredita za zamenjavo nevarne azbestne kritine. Ali to drži?

Odgovor: Da. Tudi za ta namen obstaja možnost ugodnega kreditiranja. Ugodni krediti so namreč na voljo za zamenjavo strešnih kritin, ki vsebujejo nevarna azbestna vlakna (denimo »salonitke«). Tu lahko priznani stroški dosežejo največ 65 EUR/m2 zamenjave azbestne kritine.

Zamenjavo kritine do skupne površine 300 m2 na posamezni stavbi lahko izvede vsak izvajalec, ki je registriran za izvajanje krovskih del, bodite pa pozorni na to, da mora imeti za odstranjevanje večjih površin izvajalec okoljevarstveno dovoljenje ministrstva za okolje.

Omenil bi še, da je ugoden kredit na voljo tudi za odstranjevanje izolacijskih in protipožarnih oblog, ki vsebujejo azbestna vlakna, kot tudi za zamenjavo vodovodnih ali kanalizacijskih cevi iz materialov, ki vsebujejo azbest ali težke kovine (cink, svinec…).

.

NAJNOVEJŠE