0,00 EUR

V košarici ni izdelkov.

Ekologija & OkoljeČista reka Krka za nas in prihodnje rodove

Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove

MORDA VAS ZANIMA

Mestna občina Novo mesto v juniju pričenja z eko projektom gradnje Centralne čistilne naprave in prenove kanalizacijskega sistema v Novem mestu, ki bo potekala pod geslom »Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove«. Projekt, ki predstavlja velik korak naprej v trajnostnem razmišljanju, je velikega lokalnega, regionalnega in nacionalnega pomena. “Prispeval bo k zmanjšani obremenitvi okolja in posledično k povečanju kakovosti življenja na območju reke Krke ter k razvoju drugih dejavnosti na tem območju«, je povedal vodja projekta mag. Jože Kobe. Vrednost naložbe znaša 18.065.469 evrov, projekt pa so finančno podprli Kohezijski sklad EU, Republika Slovenija in Mestna občina Novo mesto.

- Oglas -

Novo mesto za čistejšo reko KrkoMestna občina Novo mesto se je za izvedbo projekta odločila zaradi neprimernega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Obstoječa ureditev trenutno močno obremenjuje vodotok reke Krke, ki je izrednega pomena tako z lokalnega kot nacionalnega vidika. Zato je pomembno poskrbeti za ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih voda na tem območju, kar bo prispevalo k ekološki stabilnosti, biotski raznovrstnosti, ohranjanju naravnega okolja, učinkoviti izrabi naravnih virov (zaradi nižje porabe vode na prebivalca) in nenazadnje k večji varnosti okolja ter zdravju ljudi. Skrb za okolje je v Mestni občini Novo mesto namreč postala velika vsakodnevna odgovornost.

Izvedba projekta ‘Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke – hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in Centralna čistilna naprava v Novem mestu’ se pričenja te dni in bo predvidoma trajala vse do konca meseca novembra 2012. Vrednost celotne naložbe znaša 18.065.469 evrov, od tega bo 8.802.833 evrov pridobljenih na javnem razpisu iz Kohezijskega sklada EU, 4.113.268 evrov bo iz proračuna Republike Slovenije, 5.149.368 evrov pa bo prispeval še iz proračun Mestne občine Novo mesto.

Projekt bo upravljala Komunala Novo mesto, d. o. o., izvajalec gradbenih del je CGP Novo mesto, nadzornik Projekt, d. d., Nova Gorica, za varstvo pri delu pa je zadolženo podjetje Matrika zvo, d. o. o. V prenovo so vključeni CČN Ločna Novo mesto, primarni kanal Ločna, primarni kanal Kandija, črpališče Bršljin, zadrževalni bazen Šmihel in Težka voda, črpališče Kandija, zadrževalni bazen 21(28) Gotna vas, omrežje Šmihel in zadrževalni bazen 16-17 ter zadrževalni bazen Mestne njive.

- Oglas -

Z izvedbo projekta bo Mestna občina Novo mesto dosegla zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja, višjo stopnjo zaščite vodotoka reke Krke, boljše varovanje tal in podtalnice, izboljšanje čiščenja in učinkovitosti čistilne naprave, posodobitev kanalizacijskega sistema Novega mesta v skladu z okoljskimi zahtevami in izboljšanje stanja komunalne infrastrukture. Izvedba projekta pa vključuje tudi širše družbene učinke, saj bo vplivala na hitrejši gospodarski razvoj tako lokalnega območja kot celotne Slovenija. Projekt torej zagotavlja ravnotežje med ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki ter prispeva k večji blaginji.

Gradnja Centralne čistilne naprave in prenova kanalizacijskega sistema pa prinaša tudi veliko prednosti za lokalno prebivalstvo, saj bo že v času gradnje ponudila nova delovna mesta, vezana na gradnjo in kasnejše vzdrževanje. Pozitivni učinki projekta se bodo kazali tudi v prihodnjem razvoju turizma in gostinstva oz. povečanju podjetniških in ekonomskih priložnosti na tem območju, ki temeljijo na vodnih in obvodnih aktivnostih. Projekt bo omogočal tudi večji nadzor nad onesnaževalci ter zagotavljal urejeno in sodobno infrastrukturo, ki bo prispevala k zvišanju kakovosti vode in pozitivno učinkovala na naravo, saj zagotavlja ohranjanje narave in vodnih virov. Hkrati bo projekt zmanjšal tveganje za življenje ljudi (in njihovega premoženja) na poplavnih območjih.

Pozitivni učinki se bodo pokazali tudi v izboljšanih možnostih za socialni razvoj prebivalcev v občini, saj bo prenova ponudila več možnosti za aktivno preživljanje prostega časa v neokrnjeni naravi, kar bo vplivalo na višjo kakovost življenja prebivalcev.

.

NAJNOVEJŠE