Splošni pogoji za naročniško razmerje na edicije izdajatelja

Argos Media d.o.o., Ljubljana

Splošni pogoji so namenjeni  sklepanju  naročniških razmerij za revij,  ki jih izdaja družba Argos Media d.o.o. (izdajatelj) med izdajateljem in naročniki (pravne in fizične osebe).

IZDAJATELJ:

Argos Media d.o.o., Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana
Matična številka: 3923304000
Davčna številka: SI 73119393
Davčni zavezanec: DA
Datum vpisa v sodni register: 1. 3. 2011
TRR: SI56 0317 1100 1095 403  (SKB d.d.)
Elektronski naslov: narocnine[afna]argos-media.si
Telefonske številke: 01 292 72 53

TISKANE IZDAJE IZDAJATELJA:

 • Revija BODI EKO, mesečnik, ki izhaja zadnji četrtek v mesecu za naslednji mesec. Julij in avgust je skupna številka.
 • Revija NAJA, več-mesečnik, ki izhaja zadnji delovni dan v mesecu izida za naslednji mesec in se (trenutno) nanjo ni mogoče naročiti.
 • Revija ZDRAVI RECEPTI, tro-mesečnik, ki izhaja zadnji delovni dan v mesecu izida za naslednji mesec in se (trenutno) nanjo ni mogoče naročiti.
 • Roman BARBARA CARTLAND, mesečnik, ki izhaja vsak zadnji četrtek v mesecu.

Če je na predviden datum izida dela prost dan, revija izide najkasneje naslednji delovni dan v tem mesecu po tem datumu.

NAROČANJE

Pravne in fizične osebe se na tiskane izdaje – edicije lahko naročijo:

 1. Pisno na naslov izdajatelja: Argos Media d.o.o., naročnine, Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana
 2. Po elektronski pošti: narocnine[afna]argos-media.si
 3. Z izpolnitvijo naročilnice na spletni strani: http://argos-media.info
 4. Po telefonu na tel. številko: 01 292 72 53

Naročilo naročnika vsebuje najmanj naslednje podatke:

 • Izbrano tiskano edicijo izdajatelja;
 • Ime in priimek naročnika oz. za pravne osebe polen naziv naročnika;
 • Naslov oz. sedež naročnika;
 • Darilo, ki si jo naročnik izbere če je razpisana akcija pridobivanja novih naročnikov;
 • Davčno številko v kolikor naročnik želi prejeti nagrado;
 • Izjavo naročnika pravne osebe o zavezanosti DDV;
 • Izjavo da je naročnik seznanjen in soglaša s temi splošnimi pogoji.

V kolikor je v času naročanja naročniku na razpolago »darilo« ob novem  – prvem  naročanju edicije mora naročnik potrditi, da sprejema nagrado in posredovati davčno številko (ali davčno številko plačnika, če edicijo naroča za drugega naslovnika) za potrebe poročanja FURS.

Novo – Prvo naročanje se smatra, da naročnik ob naročilu ni bil na določeno edicijo že naročen ali pa se je od naročnine že predhodno odjavil – nima aktivne naročnine.

Naročnik pridobi pravico do darila po plačilu prve (nove) naročnine. V kolikor blaga za nagrade zmanjka do plačila naročnika si izdajatelj pridržuje pravico, da naročniku pošlje drugo – aktualno nagrado, če le-ta obstaja.

Poštnino za pošiljanja darila plača naročnik ob prevzemu darila, razen, če je na akcijskem povabilu za nove naročnike za darila navedeno drugače.

Naročniško razmerje se sklepa za nedoločen čas, naročnik pa se lahko odloča za časovno obdobje (če je na razpolago na primer letna oziroma polletna naročnina) za katerega bo v naprej plačeval naročnino.

Do 30 dni pred iztekom izbranega časovnega obdobja, za katerega je plačana naročnina, bo izdajatelj  naročniku poslal plačilni nalog za podaljšanje naročnine za izbrano edicijo in pogodbeno dogovorjeno obdobje.

V  kolikor pa izdajatelj prejme pisno naročilo pravne osebe, pa se smatra, da je bila pogodba sklenjena ob oddaji naročilnice.

Izdajatelj bo naročeno edicijo pošiljal na naslov, ki je naveden na naročilnici. V primeru spremembe naslova naročnika je le-ta dolžan spremembo sporočiti izdajatelju najkasneje 10 dni pred izidom naročene edicije. V primeru, da je sprememba sporočena po tem roku, pa se bo spremenjeni naslov  upošteval z naslednjo izdajo naročene tiskane edicije.

Popusti za naročnike se določajo glede na izbrano edicijo in časovno obdobje naročnine ter na veljavno poslovno politiko izdajatelja. Popuste in zneske za naročnine izdajatelj objavlja na spletnih straneh družbe in v posameznih tiskanih edicijah.

Prejemnik naročene edicije začne prejemati naročeno edicijo po prvem plačilu (prvi izid edicije po prejetem plačilu). Naročnik se s prvim plačilom zavezuje, da bo redni plačnik naročene edicije do pisnega preklica, kot to določajo ti splošni pogoji.

Naročniku pripadajo vse pravice v skladu z Zakonu o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot).

Pogodba, ki je sklenjena na podlagi naročila, posredovanega ustno po telefonu, pisno na naslov družbe ali po elektronski pošti, postane pravno zavezujoča takrat, ko naročnik plača prvo povabilo na podlagi naročila, saj naročnik poleg povabila k plačilu in UPN obrazca, prejme tudi ta splošna navodila v tiskani obliki. Tako se smatra, da je naročnik pred plačilom naročnine seznanjen s splošnimi pogoji in informacijami iz 43b člena ZVPot, še preden je bilo plačilo izvršeno.

Pogodba je sklenjena na podlagi naročila z izpolnitvijo spletne naročilnice za določeno edicijo, ko naročnik plača prvo povabilo k plačilu, saj je ob naročilu kot sestavni del naročila oz. potrdila o naročilu prejel tudi informacijo – splošne pogoje in jih tudi sprejel. Tako se smatra, da je naročnik  pridobil informacije iz 43b člena ZVPot še preden je bilo plačilo izvršeno.

CENE,  FAKTURIRANJE, PLAČEVANJE

Naročnina se obračunava na podlagi veljavnih cen edicij. Cene posameznega izvoda je natisnjena na posamezni ediciji. Naročniška cena pa je objavljena v tiskani izdaji edicije in na spletnih straneh družbe.

Ob spremembi  cene edicije se naročnina po spremenjeni ceni obračuna in plača šele z naslednjim naročniškim obdobjem.

Naročnina se plačuje s plačilnim nalogom, ki ga izdajatelj pošlje naročniku.

Ob novem naročilu izdajatelj pošlje povabilo k plačilu naročnine, kjer so natančno določeni edicija, znesek za plačilo in datum plačila. V kolikor izdajatelj prejme plačilo vsaj 7 dni pred izidom edicije, bo naročnik prejel račun, ki velja kot potrdilo o plačilu in bo prejel tudi prvi izvod plačane revije po prejetem plačilu. S tem začne teči naročniško razmerje za naročeno edicijo za nedoločen čas. V primeru neplačila pa se smatra, da naročnik ni sprejel pogodbenih obveznosti in je naročilo neveljavno.

Obstoječi naročniki pa bodo povabilo za plačilo naslednjega  pogodbenega naročniškega obdobja prejeli 10 do 30  dni pred iztekom izbranega časovnega obdobja naročnine, za katerega je plačana naročnina, vendar ne kasneje kot ob izteku obdobja, za katerega je plačana naročnina. Plačilni rok je 10 dni.

V primeru neplačila obveznosti  v roku, ki je naveden na plačilnem nalogu, naročnik prejme ponovno povabilo k plačilu.

Če naročnik tudi ponovnega povabila k plačilu ne poravna v določenem roku (na ponovnem povabilu) se mu prekine dostava tiskane edicije. Če je v tem vmesnem obdobju naročnik prejel še izvod tiskane izdaje, ki ni bila plačana (v prejšnjem naročniškem obdobju)  in ne odpovedana v skladu s temi pogoji, mu izdajatelj za ta izvod izstavi račun brez popustov in ugodnosti, ki jih je imel kot naročnik (za več izvodov).

REKLAMACIJE

Reklamacije v zvezi z obračunom je naročnik dolžan posredovati izdajatelju v roku 8 dni v pisni obliki, na naslov: Argos Media d.o.o., Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana.

Reklamacijo iz naslova stvarne napake pa lahko naročnik uveljavlja za vsako prejeto revijo (kar pomeni, da lahko naročnik zaradi napake na reviji, uveljavlja pravice iz stvarne napake.

Iz naslova stvarne napake lahko naročnik napako na ediciji reklamira pri izdajatelju.

ODSTOP OD POGODBE

V primeru naročila tiskanih edicij ima naročnik v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prejema prve edicije brez navedbe vzroka izdajatelja pisno obvesti, da odstopa od pogodbe. V tem primeru mora naročnik vrniti prejete edicije (na stroške naročnika) in od izdajatelja zahtevati vračilo opravljenih plačil.

V kolikor je naročnik ob naročilu navedel darilo in ga tudi že prejel, si izdajatelj od zneska naročnine za vračilo odšteje znesek vrednosti darila in o tem pisno obvesti naročnika.

Izdajatelj mora v 14 dneh po prejemu odstopa od pogodbe denarna sredstva vrniti naročniku ob upoštevanju poračuna za prejeto darilo na isti račun iz katerega je prejel plačilo.

Šteje se, da je potrošnik pravočasno vrnil blago, če ga izdajatelj prejme najkasneje v roku 14 dni od prejetja obvestila o odstopu od pogodbe.

Obrazec za uveljavitev pravice potrošnika-naročnika do odstopa od pogodbe najdete tukaj in ga izpolnjenega pošljete na naslov družbe ali elektronski naslov družbe.

PRENEHANJE NAROČNIŠKEGA RAZMERJA

Pogodba je sklenjena za določen čas.

Naročnik lahko odpove pogodbo z redno odpovedjo brez navajanja razloga, ki pa jo mora podati v pisni obliki (poslana po pošti ali elektronski pošti). Naročnik mora svojo odpoved posredovati 10 dni pred predvidenim izidom revije-edicije na katero se odpoved nanaša.  V kolikor svojo odpoved poda kasneje, odpoved velja od naslednjega datuma izida edicije naprej. Naročniku se za prejeti izvod edicije pošlje poračun.

Izdajatelj lahko odpove pogodbo brez navajanja razloga s 30 dnevnim odpovednim rokom.

Izdajatelj lahko odstopi od pogodbe, če naročnik ne poravna naročnine za prihodnje naročniško obdobje in sicer po 5 dneh po zapadlosti ponovnega povabila ali 15 dni po zapadlosti povabila za podaljšanje naročnine.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Izdajatelj bo z osebnimi podatki naročnika in prejemnika naročenih edicij ravnal odgovorno in jih bo uporabljal za izpolnjevanje pravic in obveznosti iz naročniškega razmerja. Podatki se obdelujejo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov –(Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljevanju: GDPR) in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1).

V primeru, ko je prejemnik naročene edicije druga oseba kot naročnik, bo izdajatelj v skladu s 14. členom GDPR prejemnika naročene edicije o obdelavi njegovih osebnih podatkov obvestil.

S sklenitvijo naročniškega razmerja bo izdajatelj posredovane osebne podatke obdeloval za namene izpolnjevanja pogodbenih pravic in obveznosti. Na podlagi izrecne privolitve posameznika pa bo lahko izdajatelj posredovane osebne podatke obdelovali tudi za namene neposrednega trženja, analitike in anketiranja.

Izdajatelj bo osebne podatke, potrebne za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti hranil za čas trajanja pogodbenega razmerja. V primeru, ko bi bilo potrebno, da izdajatelji osebne podatke naročnika zaradi razlogov izvrševanja zakona obdelujejo dlje, pa tako dolgo dokler bo zato obstajala zakonska pravna podlaga za obdelavo.

Osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam ali podjetjem, razen obdelovalcem osebnih podatkov izdajatelja (zaposleni in pogodbeni partnerji) in zgolj v delu, ko je to za dosego namena obdelave nujno. Izvajalci imajo za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov z obdelovalci sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

Posameznik (naročnik ali prejemnik naročenih edicij) ima naslednjepravice:

 • pravico prejeti od izdajatelja potrditev, da se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, pravico do dostopa do podatkov s pridobitvijo kopije osebnih podatkov, ki se obdelujejo,
 • pravico doseči, da izdajatelj popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim,
 • pravico do izbrisa ali omejitve obdelave njegovih osebnih podatkov.

Naročnik lahko vse navedene pravice uveljavlja pri posameznem izdajatelju, in sicer pisno, preko elektronske pošte na naslov: [email protected], preko navadne pošte na naslov Argos Media d.o.o., Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana,

Na zahtevo posameznika bo izdajatelj odgovoril čim prej oziroma v roku 30 dni od njenega prejema. V kolikor naročnik ne bil zadovoljen z odgovorom ali odzivom v zvezi s pravicami glede varstva osebnih podatkov, ima možnost vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, na naslov Zaloška 59, 1000 Ljubljana, po telefonu preko številke 01 230 97 30 in ali po elektronski pošti na naslov: [email protected].