Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri »Čaji Sonnentor«

1. SPLOŠNE DOLOČBE

V skladu s temi pravili organizator Argos Media d.o.o., Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) prireja nagradno igro »Čaji Sonnentor« (v nadaljevanju nagradna igra). Nagradna igra traja od 20. 11. do 10. 12. 2020 do 00.00 ure (do polnoči). Nagradna igra sicer poteka na družbenih omrežji Instagram (IG) in Facebook (FB), vendar Facebook oz. Instagram ni njen pokrovitelj, izvajalec ali promotor. Nagradna igra ni na noben drug način povezana s Facebookom, pač pa v celoti poteka v okviru blagovne znamke Bodi eko pod okriljem podjetja Argos Media d.o.o. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Bodi eko ter Sonnentor.

2. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri, ki poteka na Facebook strani Bodi eko, lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo v času trajanja nagradne igre stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Če so dobitniki nagrade mladoletniki, starši oz. zakoniti zastopniki pisno odobrijo prevzem nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju, in njihovi ožji družinski člani.

3. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri sodeluje vsak, ki na Facebook strani Bodi eko v komentar pod ustrezno sliko ali objavo navede pravilen odgovor ali odgovor na zastavljeno vprašanje ali splošno vprašanje ali izvede določeno akcijo (npr. všečkanje Instagram profila). Potek nagradne igre se lahko na različnih družbenih omrežjih razlikuje glede na Pravila in pogoje uporabe dotičnega družbenega omrežja.

Med vsemi odgovori, ki bodo objavljeni pod določeno objavo, bomo izžrebali osebe, ki bodo prejele nagrado. Objav je lahko več, zato se nagradni sklad razdeli med posamezne objave na ter posamezna družbena omrežja, ob katerih bo tudi navedeno število nagrad in časovni okvir sodelovanja.

S tem, ko oseba sodeluje v nagradni igri, soglaša tudi s temi Pravili in splošnimi pogoji sodelovanja.

Vsak posameznik lahko sodeluje le z enim profilom. Vsak posameznik lahko prejme samo eno nagrado. Nagradna igra se zaključi 10. 12. 2020.

Organizator si dopušča pravico, da iz nagradne igre izloči vse fotografije in komentarje, ki so po mnenju organizatorja žaljivi, nadležni, grozeči, zavajajoči, nespodobni ali prostaški, ki na kakršenkoli način kršijo pravice drugih uporabnikov, skrbnika ali znamke kot pravne osebe, so klevetniški, vsebujejo sovražni govor v zvezi z rasno, spolno, versko, politično ali narodno pripadnostjo oz. kakorkoli drugače žalijo določeno skupino ljudi, vsebujejo nagovor komercialne narave, ki ni v skladu z znamko, ali nagovor k dajanju donacij/prostovoljnih prispevkov.

4. NAGRADNI SKLAD IN PODELITEV NAGRAD

Nagrade:

  • 20x paket čajev Sonnentor. 1 Paket vsebuje: 2x čajna mešanica PRAZNOVANJE PRIJATELJSTVA in 1x čajna mešanica HAPPINESS IS

Organizator bo med avtorji vseh objavljenih odgovorov pod določeno objavo ali sliko v roku 5 delovnih dni od zaključka posameznega dela nagradne igre v poslovnih prostorih organizatorja izžrebal 20 nagrajencev. Na žrebanju bo prisotna 3-članska komisija, ki jo bo imenoval organizator. V žrebanje bodo vključeni vsi sodelujoči, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje in v skladu z navodili ter do datuma in ure končanja nagradne igre sodelovali. Imena nagrajenca bodo objavljena na družbenih omrežjih ter na spletni strani www.bodieko.si. Nagrajenec mora v roku 8 delovnih dni od razglasitve rezultatov na zasebno sporočilo FB/IG strani/profilu Bodi eko ali po e-pošti [email protected] s pripisom v zadevi »Za nagradno igro Čaji Sonnentor« poslati svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov, poštno številko in kraj pošte ter davčno številko. Če nagrajenec ne bo poslal popolnih podatkov, mu organizator nagrade ne bo mogel izročiti. Nagrade niso zamenljive za denarno protivrednost ali za druge izdelke.

5. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Izdajatelj bo z osebnimi podatki nagrajencev ravnal odgovorno in jih bo uporabljal za izpolnjevanje pravic in obveznosti. Podatki se obdelujejo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov –(Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljevanju: GDPR) in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1). Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge namene neposrednega trženja. Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prejšnjem stavku, in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za namene neposrednega trženja. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli pisno po pošti ali prek elektronskih medijev zahtevajo, da v 10 delovnih dneh od oddaje zahtevka preneha uporabljati njihove osebne podatke za namene neposrednega trženja ali se jih trajno izbriše.

6. KONČNE DOLOČBE IN ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani ter Instagram profilu Bodi eko. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje Facebook strani ali Instagram profila Bodi eko in posledice nedelovanja, ne glede na razloge,

– vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

– vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.

Pravila nagradne igre so dostopna na Facebook strani Bodi eko. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše ali pokliče na kontaktne podatke, navedene na spletnih straneh organizatorja https://www.bodieko.si/urednistvo.

Ljubljana, 19. oktober 2020